:: บริการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ::

:: บริการสื่อมวลชนและคลังข่าว ::

:: เกี่ยวกับศรีเพชรเกมส์ ::

กำหนดการพิธีเปิด/ปิดการแข่งขันกีฬาศรีเพชรเกมส์

Share

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๕ "ศรีเพชรเกมส์"
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
ณ สนามกีฬาโชครัตนชัย

เวลา กิจกรรม
15.00 - 16.00 น. - ตั้งขบวนพาเหรด
16.00 - 16.30 น. - ผู้บริหาร ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
16.30 - 17.30 น. - การแสดงโปรงลางโรงเรียนเนินพิทยาคม ก่อนเริ่ิมพิธีเปิด
17.30 น. - ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติพร้อมที่บริเวณพิธี
  - เปิดตัวพิธีกร
- พิธีกรกล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา ศรีเพชรเกมส์
- ชุดการแสดงที่ 1
- ชุดการแสดงที่ 2
- ขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม
- ขบวนพาเหรดเชิญธงชาติและธงการแข่งขันเข้าสู่สนาม
- พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
- พิธีกรเชิญประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีมอบของที่ระลึก
- ประธานในพิธีประกอบพิธีเปิดการแข่งขันศรีเพชรเกมส์
- พิธีเชิญธงการแข่งขัน และธง 8 มหาวิทยาลัยขึ้นสู่ยอดเสา
- นักกีฬาอาวุโสกล่าวนำปฏิญาณตน
- พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง
19.30 น. เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศรีเพชรเกมส์
   

 


 

กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๕ "ศรีเพชรเกมส์"
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ณ สนามกีฬาโชครัตนชัย

15.00 น.  - ตั้งขบวนพาเหรด
15.30 น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ สนามกีฬา
16.00 น. - ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติพร้อมที่บริเวณพิธี
  - เปิดตัวพิธีกร
- พิธีกรกล่าวต้อนรับ และกล่าวนำเข้าสู่พิธีปิดกีฬาศรีเพชรเกมส์
- ขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม
- พิธีกรเชิญประธานจัดการแข่งขัน และธง 8 มหาวิทยาลัยขึ้นลงจากยอดเสา
- ขบวนพาเหรดเชิญธงการแข่งขัน เพื่อประกอบพิธีส่งมอบให้แก่เจ้าภาพครั้งต่อไป
- พิธีส่งมอบการแข่งขัน
- ชุดการแสดง...(เจ้าภาพครั้งต่อไป)
- พิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง
- พิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา
- ผู้ร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
19.30 น. - เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันกีฬาศรีเพชรเกมส์